SME ZELENÁ FIRMA

Novo sme sa zapojili do projektu "zelená firma". Tento projekt sa zaoberá zberom elektroodpadu v SR a bol spustený v januári roku 2008. Cieľom je jednoduchá recyklácia elektrických zariadení, bez toho aby sme museli cestovať do zberného dvora či iných špeciálnych miest.

Zel

Keďže nám nie je ľahostajné životné prostredie, umožňujeme našim zamestnancom a firmám, s ktorými spolupracujeme, likvidácii batérií a vyslúžilých elektrických zariadení ekologickou cestou. Elektroodpad vhadzujeme do zberného boxu, ktorý je umiestnený priamo v našej firme. Odvoz firemného odpadu je zadarmo.

 

AKO SA ZBAVIŤ STARÉHO PRÍSTROJA?

Poradíme Vám...

  • Spotrebiteľ má v novom systéme nakladania s elektrospotrebičmi alebo s batériami zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým prístrojom. Stará a nepotrebná elektrozariadenia a batérie nepatria do kontajnerov na komunálny odpad ani do prírody na čierne skládky!
  • Spotrebiteľ je informovaný symbolom nižšie, že príslušné elektrozariadení alebo batérie nepatria do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadenia alebo batérie. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie alebo v záručnom liste.

 

Zberné miesta ...

  • Zbaviť sa elektrospotrebičov a batérií, ktoré väčšina ľudí odkladala v pivniciach, na povalách či na chatách je možné bezplatne na miestach spätného odberu
  • Výrobcovia a dovozcovia musia zabezpečiť pre spotrebiteľov bezplatný tzv. Spätný odber elektrozariadení alebo batérií a takisto musí zabezpečiť financovanie týchto činností. V zastúpení výrobcov, dovozcov a predajcov elektrozariadení tieto povinnosti plníme cez kolektívny systém SEWA Systém a.s.

Na odber starého spotrebiča môžete tiež využiť zberné miesta spoločnosti SEWA (https://www.rema.cloud/sberna-mista/) alebo si objednať priamo zvoz formou bezplatných služieb "BUĎ lenivý" (https://www.rema.cloud/ bud-liny /) alebo "re: Balík (https://www.rema.cloud/re-balik/).

  

Odpad

Povinnosti zo zákona

Povinnosti spätného odberu a zhodnocovania odpadov z obalov majú podľa zákona osoby (podnikajúce právnické a fyzické osoby), ktoré uvádzajú obaly alebo balené výrobky na trh alebo do obehu, tzn. dovážajú, plní, importujú do ČR alebo predávajú.

Obal je definovaný ako ľubovoľný výrobok zhotovený z materiálu akejkoľvek povahy, ktorý je určený na zásobovanie, ochranu, manipuláciu, dodávke či prezentáciu produktov určených pre zákazníkov (občana) alebo pre iného konečného používateľa.

 

Hlavné povinnosti:
 

1. Zabezpečiť spätný odber a využitie obalového odpadu (§ 10 a 12)

- Spätný odber - odoberanie použitých obalov od spotrebiteľov na území SR za účelom opakovaného použitia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z obalov.

- Využitie - Zabezpečiť, aby odpady z obalov uvedených na trh alebo do obehu boli využité na úrovni uvedenej v prílohe č. 3 zákona

2. Zoznam osôb (§ 14)

Osoba, ktorá uvádza na trh alebo do obehu obaly alebo balené výrobky, je povinná podať návrh na zápis do zoznamu osôb, ktoré sú nositeľmi povinnosti spätného odberu alebo využitia odpadu z obalov, a to najneskôr do 60 dní od vzniku povinnosti.

3. Evidencia (§ 15)

Osoba zapísaná do zoznamu osôb (§ 14) je povinná: viesť priebežne evidenciu; ohlasovať údaje najneskôr do 15. februára na MŽP; uschovávať podklady evidencie najmenej po dobu 5 rokov; preukázať pravdivosť

4. Registračný a evidenčné poplatok (§ 30)

Za zápis do zoznamu (§ 14) sa platí registračný poplatok vo výške 800 Sk a za evidenciu v tomto Zozname v nasledujúcich kalendárnych rokoch sa platí evidenčný poplatok v rovnakej výške vždy za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka.

5. Podmienky uvedenia obalu na trh (§ 4)

Obmedziť objem ťažkých kovov a nebezpečných látok v obaloch

(Povinnosť pre osoby uvádzajúce na trh obaly a obalové prostriedky)

6. Prevencia (§ 3)

Minimalizovať množstvo a váha pri dodržaní požiadaviek kladených na balený výrobok.

(Povinnosť pre osoby uvádzajúce na trh obal)

7. Označovanie obalov (§ 6)

Zákon o obaloch neukladá povinnosť značiť obaly uvedené na trh alebo do obehu. Ak sa však rozhodnete na obale označiť materiál, z ktorého bol obal vyrobený, máte podľa ustanovenia § 6 zákona o obaloch povinnosť ho označiť v súlade s právom Európskeho spoločenstva.